Walne Zgromadzenie

. No Comments

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki, które odbędzie się dnia 29 września 2021 roku (środa) o godz. 18.45 (drugi termin o godz. 19.00) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2020 rok oraz
  sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2020 rok.
 12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok na cele
  statutowe P.T.P. Muzeum Energetyki.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi P.T.P. Muzeum Energetyki.
 14. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 15. Wybór Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
 17. Wolne wnioski i głosy.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Pietryja-Smolorz
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki