REGULAMIN UCZESTNIKA ZWIEDZANIA, KONCERTÓW, WARSZTATÓW, LEKCJI I POKAZÓW W P.T.P. MUZEUM ENERGETYKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

1. Regulamin jest wydany przez P.T.P. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, które znajduje się na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania zajęć będą przebywały na terenie, na którym odbywają się warsztaty, lekcje, pokazy i koncerty. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie ich trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, koncertów, uczestniczenia w warsztatach, pokazach i lekcjach poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wystawie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywają się zajęcia i zwiedzanie wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.

4. Osoby uczestniczące w oferowanych imprezach zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w P.T.P. Muzeum Energetyki, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

5. Osoby przebywające na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska oraz w budynku P.T.P. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Na teren TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska oraz P.T.P. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających.

7. Służby porządkowe Organizatorów Imprezy, pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo do:

a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska oraz P.T.P. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych,

b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska oraz P.T.P. Muzeum Energetyki, a także ich mienia.

8. Osoby uczestniczące w Imprezach organizowanych na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska oraz P.T.P. Muzeum Energetyki wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, fotograficznych, radiowych, prezentacjach, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

9. Apteczka na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się w biurze muzeum.

10. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać jedynie w obecności opiekuna.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk i praw, i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

12. Regulamin jest udostępniony poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum Energetyki: www.muzeumenergetyki.pl oraz na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska oraz w budynku P.T.P. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych.

 

UWAGA:Muzeum Energetyki znajduje się na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska, który jest „obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie” – dlatego dla wszystkich odwiedzających jest wymagana przepustka – proszę posiadać ze sobą dowód tożsamości oraz zachować szczególną ostrożność.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

2018-05-11

Regulamin Industriady 2019.pdf
Rodo Industriada 2019