Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

. No Comments

Zarząd zaprasza na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki – sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 17:00 (drugi termin 17.15) w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, w siedzibie Muzeum Energetyki.
Program Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie Porządku Regulaminu Obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTP Muzeum Energetyki oraz sprawozdanie finansowe za 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTP Muzeum Energetyki.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTP Muzeum Energetyki.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu PTP Muzeum Energetyki za 2018 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zakończenie obrad.

Za Zarząd Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki
Prezes Zarządu
Jolanta Pietryja-Smolorz