Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

. No Comments

Zapraszamy na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Energetyki, które odbędzie się dnia 16 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 16.15 (drugi termin
o godz. 16.30) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział
Elektrownia Łaziska (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2022 rok oraz
sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2022 rok.
12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok na cele
statutowe P.T.P. Muzeum Energetyki.
13. Wolne wnioski i głosy.
14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Pietryja-Smolorz
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki