Walne zebranie 29 września 2022 roku (czwartek) godz. 17.15

. No Comments

Zapraszamy na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki, które odbędzie się dnia 29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 17.15 (drugi termin o godz. 17.30) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2021 rok.
 12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok na cele statutowe P.T.P. Muzeum Energetyki.
 13. Wolne wnioski i głosy.
 14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Pietryja-Smolorz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

Sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za rok 2021 są do wglądu w siedzibie Zarządu PTP Muzeum Energetyki.