28 czerwca 2017 – Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

. No Comments

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 17.00 (drugi termin 17.15*) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2016 rok.
12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok na cele statutowe P.T.P. ME.
13. Udzielenie absolutorium Zarządowi P.T.P. Muzeum Energetyki.
14. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
15. Wybór Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
17. Zmiana Statutu P.T.P. Muzeum Energetyki.
18. Wolne wnioski i głosy.
19. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu

Jolanta Pietryja-Smolorz

Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o powiadomienie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, drogą mailową Jolantę Pietryja-Smolorz: jolanta.pietryja@tauron-wytwarzanie.pl

* Przy braku wymaganej frekwencji drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na dzień 28 czerwca 2017 roku o godz. 17.15. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 członkowie stowarzyszenia mogą przeglądać w biurze Muzeum Energetyki we wtorki, czwartki od 9.00 do 13.00 oraz w środy od 15:00 do 19:00. Kontakt tel. 603 155 562